Visie & Identiteit

Visie

We vinden het belangrijk dat we op elkaar kunnen rekenen en elkaar helpen waar mogelijk en waar nodig. We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Afspraak is afspraak. Onze visie is duidelijk en helder omschreven. Wat er in de visie staat beschreven is daadwerkelijk terug te zien op de werkvloer.

Visie op leren
Een fijne sfeer draagt bij aan een gunstig leerklimaat.
We vinden het belangrijk dat leerlingen zelfvertrouwen hebben om het beste uit zichzelf te halen. Doorzettingsvermogen, zelfstandigheid en jezelf uitdagen om dingen te leren staan hierbij centraal. We zien graag dat de leerlingen eigenaarschap tonen en verantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces.
In de groepen 1-2 is de omgeving zo ingericht dat de leerlingen spelend tot leren komen.

Hoe zien we dat terug in de school?
We zien een grote mate van betrokkenheid bij de leerlingen. Dit doen we door kindgesprekken met de leerlingen te voeren over wat ze (willen) leren en door hen uit te nodigen om te bedenken hoe ze leerstof kunnen gaan beheersen. Dit vraagt iets van de leerkrachten. Zij moeten dit gesprek voeren, feedback geven en korte lijntjes met ouders onderhouden. Door het inzetten van coöperatieve werkvormen maken we het leren aantrekkelijk.
Leerlingen krijgen onderwijs op hun eigen niveau doordat er instructie wordt gegeven volgens EDI. Het gebruik van een doelenmuur maakt inzichtelijk aan welke doelen gewerkt wordt. Als leerlingen hieraan gewend zijn, kunnen leerlingen ook zien waar zij zich bevinden in hun leerproces. Met andere woorden; wie beheerst welke doelen?
Met het team zijn onderwijsplannen gemaakt voor de hoofdvakken TL, BL, RW en SP. In deze plannen staat beschreven hoe onze lessen eruit zien.

Wat is ons ideaal?
Het is belangrijk dat leerlingen met plezier naar school komen. We willen in het schooljaar 2021-2022 ervoor zorgen dat iedereen boven zijn eigen niveau uitstijgt. We werken doelgericht volgens het PDCA principe (Plan, Do, Check, Act), we werken planmatig en doelgericht. Hier gebruiken we het LeerKRACHT bord voor.

Hoe gaan we dit doen?
We zorgen ervoor dat er duidelijke afspraken zijn waar iedereen zich aan houdt. We werken volgens de methodiek LeerKRACHT. Dit betekent dat we elkaar inspireren en ervaringen met elkaar delen. We bereiden samen lessen voor en gaan deze in de praktijk bekijken. Daarna geven we elkaar feedback. Op deze manier vergroten we de leerkrachtvaardigheden. Tijdens studiedagen leren we om woordenschatonderwijs te verzorgen. Het is belangrijk om een taalrijke leeromgeving te creëren. Dit doen we door talige activiteiten te organiseren. Een nieuwe bibliotheek is aangeschaft. Door leerlingen te enthousiasmeren voor taal zullen de resultaten voor begrijpend lezen omhooggaan.

Visie op omgeving; ouders, maatschappij
We werken hard om De Vliedberg een veilige plek te laten zijn. Wij zien ouders als partners bij de ontwikkeling van de leerlingen. Ouders zijn van harte welkom op school, om andere ouders, leerkrachten en de directie te ontmoeten of om te helpen bij activiteiten. Na schooltijd organiseren we dagelijks sport- en andere (spel)activiteiten in de Brede School.
De Engelse taal is niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij. Het Engels komt steeds vaker voor in het dagelijks leven en wordt ook vaak als voertaal gebruikt in het bedrijfsleven en bij vervolgopleidingen. Om kinderen goed voor te bereiden op hun toekomst vinden wij het belangrijk dat groep 1-2 tot en met groep 8 de Engelse taal te leren spreken. In deze tijd van individualisme is het belangrijk dat leerlingen zich onderdeel voelen van de maatschappij. We leren de leerlingen om actief deel te nemen aan en oog te hebben voor de omgeving. Voorbeelden hiervan zijn onder andere; de leerlingenraad, deelname aan de verkiezing voor kinderburgemeester van Rotterdam,  danslessen in de verlengde schooldag, aandacht voor verschillende godsdiensten,  schooltuintjes, kerstkaarten rondbrengen in de wijk, omgang met elkaar bij Unity ’99 en uitstapjes naar culturele instellingen.

We investeren in contacten met buurtbewoners. Dit doen we door hen uit te nodigen om, bijvoorbeeld, te komen kijken naar onze mooi verbouwde ingang maar ook bij schoolactiviteiten in en om de school. Wijkgroepen vergaderen in de avonduren in ons schoolgebouw.
We willen de school nog zichtbaarder maken in de wijk.
Dit doen we door activiteiten voor alle kinderen uit de wijk te organiseren. Door foto’s en teksten op sociale media te plaatsen willen we graag meer bekendheid krijgen. Te denken valt hierbij aan Facebook, Instagram en de wijkkrant.
We communiceren met ouders face to face, via email, telefoon en de Parro app.

Identiteit
Wij herkennen ons in de kernwaarden van de RVKO, we zijn allemaal anders maar iedereen mag zijn wie hij is. De sfeer is fijn, leerlingen en teamleden gaan respectvol met elkaar om. Teamleden zijn rolmodel voor de leerlingen maar ook voor elkaar. De katholieke identiteit is zichtbaar in de school, maar we waarderen andere geloofsovertuigingen ook.
Doordat een groot deel van het team nieuw is op De Vliedberg, hadden we even tijd nodig om uit te vinden wie wij samen zijn en waar we voor staan in schooljaar 2021-2022.

Gezondheid zorgt voor beter leven
Om goed te kunnen leven en leren is het van belang om gezond te leven. Gezonde voeding en lichaamsbeweging horen hier ook bij. Daarom besteden wij hier veel aandacht aan.
Hierbij passen ook gezonde traktaties, ontbijten voor je naar school komt en water drinken. Wij stimuleren kinderen om in de kleine pauze groente/fruit te eten. Drie keer per week krijgen leerlingen gruiten vanuit een EU initiatief. Onze leerlingen krijgen minimaal twee keer per week gymles van de LekkerFit! vakdocent. Onze school heeft een unieke samenwerking met Unity99. Unity99 is een sportvereniging in de wijk Zevenkamp. Zij bieden verschillende disciplines aan zoals karate, judo en crossfit. De leerlingen  leren beter hun eigen keuzes te maken, staan stevig in hun schoenen en hebben zelfvertrouwen. Dankzij deze mix van sportiviteit en welbevinden worden de leerlingen zelfverzekerder. Het is een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs en op de maatschappij.

Levensbeschouwelijke Identiteit

Naast de in de visie op geloof genoemde zaken, heeft het team van De Vliedberg de volgende waarden omarmd:

Respect, gelijkwaardigheid, positiviteit, harmonie, integriteit, naastenliefde, veiligheid, genieten, verwondering.

Kenmerken van onze levensbeschouwelijke identiteit zijn onder andere: 

  • Op onze school wordt godsdienst- en levensbeschouwelijk onderwijs gegeven. 
  • De christelijke feesten worden gevierd.
  • Er wordt aandacht aan de Bijbelverhalen besteed. 
  • Er wordt ruimte geboden aan de verschillende godsdienstige en levensbeschouwelijke opvattingen die er in onze samenleving bestaan. 

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT