Medezeggenschapsraad

Aan onze school is een door de wet voorgeschreven medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Hierdoor kunnen ouders en personeel invloed uitoefenen op het beleid en de besluitvorming op school en het schoolbestuur. De taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement. De raad is bevoegd over alle aangelegenheden, die de school betreffen, voorstellen te doen aan het bestuur en haar standpunt kenbaar te maken. De MR bestaat bij voorkeur uit 6 leden, te weten 3 ouders en 3 teamleden. De directeur woont de MR vergaderingen bij, namens het bevoegd gezag, als adviserend lid. Meer informatie over de MR kunt u opvragen op school en lezen in de weekinfo/nieuwsbrief. Ook kunt u via mr-devliedberg@rvko.nl contact met de MR opnemen. De samenstelling van de MR ziet er als volgt uit:

Oudergeleding:

  • Mascha Pluimers
  • Naftaly Gosepa
  • Linda van Oorschot

Personeelsgeleding:

  • Silvana Versteeg (voorzitter)
  • Irene Grashuis